LP Holding 230 79062

Uittreksel van de ALGEMENE KOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van Clear View.  Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht onder nummer 23079062.

 

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Mondelinge overeenkomsten en afspraken zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk zijn bevestigd.

 

De wijze van verzending wordt door leverancier bepaald, afwijkende verzendwijze wordt door ons doorberekend. Alle leveringen geschieden voor risico en kosten van de afnemer.

 

Retouren worden uitsluitend franco en na schriftelijke toestemming van leverancier geaccepteerd.  Retouren worden vervoerd voor rekening en risico van de afnemer .

Leverancier is gerechtigd herstelkosten in rekening te brengen wanneer hij dit noodzakelijk acht (minimum 15%).

 

Geretourneerde goederen moeten in staat van nieuw verkeren om voor vergoeding in aanmerking te komen.  Goederen die ter reparatie worden aangeboden zullen door afnemer worden vervoerd voor rekening en risico van de afnemer.

 

Betaling dient steeds te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

Wij behouden ons het recht voor om, indien een aan de afnemer te verlenen krediet naar ons oordeel te hoog wordt, dan wel bij gebleken onvoldoende kredietwaardigheid, of indien facturen open staan waarvan de betalingstermijn is verstreken, met de uitvoering van orders te wachten totdat betreffende facturen zijn betaald.

 

Wanneer na herhaalde verzoeken de betaling achterwege blijft zijn wij verplicht dit ingevolge de voorwaarden te melden aan onze kredietverzekeraars.

 

Alle door ons geleverde goederen blijven ons eigendom zolang deze niet volledig zijn betaald. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving verkoopprijzen, kortingen en andere verkoopvoorwaarden te wijzigen.

 

Indien een afnemer zijn verplichtingen niet naar behoren nakomt, zijn alle buiten -gerechtelijke en gerechtelijke kosten voor rekening van de afnemer (minimum 15%).

 

Wij zijn nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste gegevens en adviezen van ons personeel of voorkomende in folders, brochures enz.

 

Wij zijn nimmer aansprakelijk indien wij door overmacht verhinderd worden te leveren. Hieronder verstaan wij o.a. staking - uitsluiting - brand enz.

 

Door kennisgeving van dit uittreksel wordt u geacht de volledige tekst van de algemene voorwaarden te kennen.

 

Volledige algemene voorwaarden worden u op aanvraag toegezonden.